Από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και τους συνεργαζόμενους Φορείς Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας, Φαρμακευτικό Σύλλογο Ευβοίας και το Τοπικό Παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνεται ότι τα δύο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Χαλκίδος και Ιστιαίας), στα οποία εξυπηρετούνται συνολικά 300 άνεργοι και ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας, λειτουργούν από 1ης Οκτωβρίου 2014, ως εξής: Α. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Χαλκίδος Στο κτίριο της Οικογενείας Αγγέλου Πνευματικού – Ευεργέτου της Ι. Μητροπόλεως, επί της οδού Μεσσαπίων 10 στη Χαλκίδα, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη, από 15:00 έως 16:00 μ.μ..Β. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Βορείου Ευβοίας:Στο κτίριο του ΚΕ.Σ.Ο. Ιστιαίας (Άνω Πλάτανος), κάθε Τετάρτη, από 17.00 έως 18.00 μ.μ.-Η Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος,λειτουργεί στο κέντρο της Χαλκίδας, σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Φαβιέρου 46. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Τράπεζας παραμένουν οι κάτωθι:Δευτέρα: 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.Τρίτη: 4.00 – 8.00 μ.μ.Τετάρτη: 10.00 π.μ. –2.00 μ.μ.Πέμπτη: 4.00 – 8.00 μ.μ.Παρασκευή: 4.00 – 8.00 μ.μ.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

O Παπαδιαμάντης για τα Χριστούγεννα
              «Ἐὰν τὸ Πάσχα εἶναι ἡ λαμπρότατη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἑορτή, τὰ Χριστούγεννα βεβαίως εἶναι ἡ γλυκύτατη καὶ συγκινητικωτάτη, καὶ διὰ τοῦτο ἀνέκαθεν ἐθεωρήθη ὡς οἰκογενειακὴ κατ' ἐξοχὴν ἑορτή.
                 Ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ δὲ τὰ κατ' αὐτὴν ἀνεπτύχθησαν καὶ διετυπώθησαν ὄντως, ὥστε προσέλαβεν ἰδιόρρυθμον τίνα τύπον, καὶ ἤθη, ἔθιμα καὶ παραδόσεις ἰδιαίτεραι πρὸς αὐτὴν συνεκροτήθησαν καὶ ἐπ' αὐτῆς ἀντεπέδρασαν.
                Ὁλόκληρον φιλολογίαν ἀποτελούσι τὰ λεγόμενα Contes de Noel, τὰ Χριστουγεννιάτικα δήλ. παραμύθια, ὧν τίνα ἐξόχων συγγραφέων ἔργα εἶναι ὡραιότατα, βιβλιοθήκην δὲ ὁλόκληρον δύνανται νὰ γεμίσωσι τὰ κατ' ἔτος ἐκδιδόμενα Christmas Numbers, τὰ ἔκτακτα δήλ. φυλλάδια τῶν εἰκονογραφημένων περιοδικῶν τὰ δημοσιευόμενα ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, μετὰ καλῶν εἰκόνων καὶ ποικιλωτάτης τερπνῆς ὓλης.
              Οὐδὲν δὲ ἄπορον ἂν ἐν τῇ Δύσει ἰδίως ἀνεπτύχθη ἡ ἑορτὴ αὔτη, διότι ἐκ τῆς Δύσεως ἔχει ἂν ὄχι τὴν ἀρχήν, τουλάχιστον τὴν τάξιν καὶ τὴν σύστασιν.
             Γνωστὸν ὅτι πρῶτος ὁ θεῖος Χρυσόστομος, «ἐλθόντων τινῶν ἀπὸ τῆς Δύσεως καὶ ἀπαγγειλάντων», ἐκανόνισε τὴν ἑορτὴν ταύτην ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ, ὄτε, κατ' αὐτὸν τὸν μήνα Δεκέμβριον τῇ ιε', ἐχειροτονήθη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, περὶ τὰ τέλη τοῦ δ' αἰῶνος.
Διότι, φαίνεται, ἕως τότε ἐπεκράτει σύγχυσις, καὶ ἐωρτάζετο μὲν κατὰ τόπους ἡ Χριστοῦ Γέννησις, ἀλλ' ἐτέλουν τὴν ἑορτὴν ἄλλοι ἄλλοτε καὶ δὲν συνεφώνουν περὶ τῆς ἡμέρας. Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία εἶχεν ὁρίσει ἀπ' ἀρχῆς τὴν κε' τοῦ Δεκεμβρίου καὶ τὴν ἡμέραν ταύτην ἔταξεν ἐν τῇ Ἀνατολῇ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
              Οὒχ ἧττον ὅμως ἡ Χριστοῦ Γέννησις ἐτιμάτο ἔκπαλαι ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ, οἱ μέγιστοι δὲ τῶν Πατέρων, οἵτινες ἔζησαν κατὰ τὴν Δ' ἑκατονταετηρίδα, τὸν χρυσοῦν ἐκεῖνον αἰώνα τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὧν πολλοὶ εἶναι κατὰ τί ἀρχαιότεροί του Χρυσορρήμονος διδασκάλου, συνέθεσαν πανηγυρικοὺς καὶ ἐγκωμιαστικοὺς λόγους πρὸς τιμὴν τῆς ἡμέρας. Τὸ δημοτικώτατον ἐκεῖνο ᾄσμα, τὸ «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε», εἶναι κατὰ λέξιν ἠρανισμένον ἐκ τοῦ πανηγυρικοῦ του ἱεροῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, τοῦ καὶ Θεολόγου ἐπικαλουμένου. Ἐκ πανηγυρικοῦ λόγου ἐλήφθη ἐπίσης καὶ τὸ ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς. «Ἐπεσκέψατο ἠμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἠμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν...» Ἡ τελευταία αὐτὴ φράσις, ἔχει τὸ προνόμιον, ὡς ἤκουσα, νὰ ἐμπνέη μέγαν ἐνθουσιασμὸν εἰς τοὺς ἀτυχήσαντας μὲν περὶ τὴν γλώσσαν, Ἕλληνας δὲ τὴν καρδίαν καὶ τὸ φρόνημα ἀδελφοὺς ἠμῶν τῆς Καισαρείας καὶ Καππαδοκίας, εὐλόγως καυχωμένους καὶ λέγοντας ὅτι «ἐξ Ἀνατολῆς τὸ φῶς».
             Ἐπειδὴ δὲ περὶ πανηγύρεων καὶ ἐγκωμίων ὁ λόγος, δὲν δύναμαι νὰ λησμονήσω τοὺς προσφιλεῖς μοὶ ἀσματογράφους, καὶ νὰ μὴ ἀποτείνω τὸν φόρον τοῦ θαυμασμοῦ μου εἰς πάντας μὲν τοὺς ποιητᾶς τῶν διαφόρων τῆς ἑορτῆς ὕμνων, ἀλλ' ἰδίως εἰς τοὺς συνθέτας τῶν δυὸ αὐτῆς Κανόνων, τὸν ἱερόν, λέγω, Κοσμᾶν, ποιητὴν τοῦ ἀ' Κανόνος, οὐ ἡ ἀρχὴ «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε...», καὶ τὸν πολὺν Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν, ποιητὴν τοῦ β' Κανόνος, οὐ ἡ ἀρχὴ «Ἔσωσε λαόν...». Ὁ β' οὗτος Κανών, συγκείμενος ὅλος ἐκ δωδεκασυλλάβων ἰαμβικῶν στίχων (καθότι τὸ μέλος δὲν ἐπιτρέπει τρίβραχυν οὐδ' ἀνάπαιστον ἐν οὐδεμίᾳ τῶν διποδιῶν χώρα), ἔχει ὡς ἀκροστιχίδα τὸ ἤρωοελεγειον τοῦτο ἐπίγραμμα:
 
 
Ἐνείπης μελέεσσιν ἐφύμνια ταῦτα λιγαίνει
Υἵα Θεοῦ, μερόπων εἵνεκα τικτόμενον
Ἐν χθονί, καὶ λύοντα πολύστονα πήματα κόσμου
Ἀλλ' ἀνά, ῥητήρας ῥύεο τῶνδε πόνων.
Ἕν μόνον ᾆσμα θὰ παραθέσω ἐκ τοῦ ἰαμβικοὺ τούτου Κανόνος ὡς δεῖγμα τοῦ ὅλου:
Λύμην φυγοῦσα τοῦ θεούσθαι τῇ πλάνῃ,
Ἄλητον ὑμνεῖ τὸν κενούμενον Λόγον
Νεανικῶς ἅπασα σὺν τρόμῳ κτίσις,
Ἄδοξον εὖχος δειματουμένη φέρειν,
Ῥευστὴ γεγώσα, κἀν σοφὼς ἐκαρτὲρει.
 
            Καὶ ἐκ τοῦ πρώτου Κανόνος παραθέτω ἐπίσης τρία κατὰ σειρὰν τροπάρια της η' ᾠδῆς. Καὶ τὰ τρία ἀναφέρονται εἰς τὴν προσκύνησιν τῶν Μάγων, ἀλλ' ἐν μὲν τῷ α' καὶ γ' εὐφυῶς ἀντιπαραβάλλεται αὔτη πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν Βαβυλῶνος, ἐν δὲ τῷ β' γίνεται εὔγλωττος ὑπαινιγμὸς εἰς τὸν ψαλμὸν «Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν...». Τὰ τρία τροπάρια ἔχουσιν ὡς ἑξῆς :
             Ἕλκει Βαβυλῶνος ἡ θυγάτηρ παῖδας δορικτήτους Δαυΐδ, ἐκ Σιὼν ἐν αὐτῇ, δωροφόρους πέμπει δὲ μάγους παῖδας, τήν του Δαυΐδ θεοδόχον θυγατέρα λιτανεύσοντας, διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν, εὐλογεῖται ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ὄργανα παρέκλινε τὸ πένθος ᾠδῆς, οὐ γὰρ ᾖδον ἐν νόθοις οἱ παῖδες Σιών. Βαβυλῶνος, λύει δὲ πλάνην πᾶσαν καὶ μουσικῶν ἁρμονίαν, Βηθλεὲμ ἐξανατείλας Χριστός, δι' ὁ ἀνυμνοῦντες, κτλ.
Σκύλα Βαβυλὼν τῆς βασιλίδος Σιὼν καὶ δορίκτητον ὄλβον ἐδέξατο, θησαυροὺς Χριστὸς ἐκ Σιὼν δὲ ταύτης καὶ βασιλεῖς, σὺν ἀστέρι ὁδηγῷ ἀστροπολούντας ἕλκει, κτλ.κτλ.
              Καὶ κατὰ τὴν ἔννοιαν καὶ κατὰ τὴν γλώσσαν τὰ ἀνωτέρω παρατεθέντα ἀποσπάσματα, ἀδιστάκτως φρονῶ, ὅτι εἶναι ἐκ τῶν ὡραιοτέρων λεκτικῶν καλλιτεχνημάτων πάσης ἐποχῆς, καὶ τὸ λέγω χάριν ἐκείνων ἐκ τῶν ἡμετέρων, ὅσοι ἐκ προκαταλήψεως νομίζουσιν ὅτι δὲν ἐγράφοντο Ἑλληνικά, κατὰ τὸν Ζ' καὶ Η' αἰώνα, ὑποθέτοντες καλοκαγάθως, ὅτι τὰ παρ' ἠμῶν τῶν σημερινῶν γραφόμενα εἶναι Ἑλληνικά, καὶ ὅτι θ' ἀναγνωσθώσι ποτὲ ὡς Ἑλληνικὰ ὑπὸ τῶν ἐπιγιγνομένων.»


(«Ἐφημερίς» [ἀρ. 359, 25 Δεκεμβρίου 1887, 2γ.)

Το Γυμνάσιο Αυλωναρίου Λέει «ΟΧΙ στο Κάπνισμα»Δελτίο                                                                    Γυμνάσιο
Τύπου                                                                   Αυλωναρίου

Αυλωνάρι, 18/12/2014Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου και πρόσφατης εγκυκλίου του ΥΠΠΑΙΘ για δραστηριότητες κατά του καπνίσματος, το Γυμνάσιο Αυλωναρίου διοργάνωσε εκδηλώσεις με τίτλο «Λέμε ΟΧΙ στο Κάπνισμα», με τη συμμετοχή 18 μαθητών και την υποστήριξη της Διευθύντριας κ. Ρ. Κεχρή και των εκπαιδευτικών κ.κ. Ε. Παπαγεωργίου, Α. Καλομπράτσου.

Οι μαθητές πάνω στη σκηνή συνδύασαν λόγο και εικόνα και ειδικότερα: (α) διερεύνησαν τους λόγους που καπνίζουν οι νέοι, (β) εστίασαν στα οικονομικά συμφέροντα και στις στρατηγικές μάρκετινγκ των εταιρειών προϊόντων καπνού, (γ) κατέγραψαν τις 43 καρκινογόνες ουσίες που περιέχει κάθε τσιγάρο, (δ) ανέφεραν τις πολλαπλές και μη αναστρέψιμες βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στους ενεργητικούς αλλά και στους παθητικούς καπνιστές κάθε ηλικίας, (ε) διάβασαν μαρτυρίες πρώην και νυν καπνιστών από το διαδίκτυο (www.nosmoke.gr) κ.ά. Επίσης, οι μαθητές παρουσίασαν σύντομο χιουμοριστικό δρώμενο (σκετς) για τις βλαβερές επιπτώσεις του τσιγάρου στους νέους και καταχειροκροτήθηκαν από τους συμμαθητές τους.

Η εκδήλωση διαρκούσε 45’ και αρχικά παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

"Παναγιᾶς κατ' Ἤχησις - ἀνάγνωσις β΄"

"Παναγιᾶς κατ' Ἤχησις - ἀνάγνωσις β΄"
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 - ώρα 8:00 μ.μ.

Θέατρο Παπαδημητρίου - Χαλκίδα
διοργάνωση: Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος
 είσοδος ελεύθερη
ο Βυζαντινός Χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ευβοίας "Παπά-Γιώργης Ρήγας"
υπό τη μουσική επιμέλεια & τη διεύθυνση του Γεωργίου Γερογιάννη
&
τα Φωνητικά Σύνολα Παραδοσιακού Τραγουδιού "Άδοντες εν Χαλκίδι" & ΕΡ.Κ.Ε.Τ.
υπό τη μουσική επιμέλεια & τη διεύθυνση της Παρασκευής Γ. Κανελλάτου

συμμετέχουν στην μουσική παρουσίαση
Παναγιᾶς κατ' Ἤχησις - ἀνάγνωσις β΄
Ο Βυζαντινός Χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ευβοίας "Παπά-Γιώργης Ρήγας" θα ψάλει από την υμνολογία της Εορτής των Χριστουγέννων και το Φωνητικό Σύνολο Παραδοσιακού Τραγουδιού "Άδοντες εν Χαλκίδι" θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από τον Ελληνικό λαϊκό μουσικό πολιτισμό.


ευγενής υποστήριξη
i.m.ch

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ , ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ Α.με.Α
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»


Χαλκίδα  13.12. 2014                                                                                                                                                                                                                          

Ο Πανευβοϊκός Σύλλογος Γονέων , Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ «Άνθρωπος-Ελπίδα – Πολιτισμός» για την   Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Αναπηρίας προσκάλεσε τα σχολεία Α΄/βαθμίου  και Β΄/βαθμίου Εκπαιδεύσεως να παρακολουθήσουν τη Θεατρική Παράσταση 
«Ο Ψαράς και η Ψυχή του» του  Όσκαρ Ουάϊλντ  στο Θέατρο Παπαδημητρίου , όπου  δόθηκαν 4 πρωινές  παραστάσεις  στις 2 και 3 Δεκεμβρίου.                                                             
Σκοπός του Συλλόγου  ήταν  να τονιστεί ότι η διαφορετικότητα  δεν χωρίζει , αλλά ενώνει τους ανθρώπους  . Όλοι είμαστε ιδιαίτεροι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά  αν σπάσουμε τις διαχωριστικές γραμμές που μόνοι μας τοποθετούμε θα βρούμε κοινό τόπο επαφής  μέσα από τη φιλία , την αγάπη, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη.                                                                            
 Τις παραστάσεις παρακολούθησαν περίπου 1.000 μαθητές  τους οποίους ευχαριστούμε για τη συνεισφορά , την ανταπόκρισή τους  καθώς  και τον ενθουσιασμό τους για τις ερμηνείες  της Θεατρικής Ομάδας .Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά  αφ’ ενός την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Α΄/βαθμίου Εκπαιδεύσεως κα Θάλεια Καλαμπαλίκη και αφ’ ετέρου  τη Διευθύντρια  της Β΄/βαθμίου Εκπαιδεύσεως  κα Κατερίνα Καραμάνου  για την αποδοχή και την σημαντική βοήθειά τους , αλλά και για την εκεί  παρουσία τους.                                           
Αμφότερες ανεφέρθησαν με σημαντικές παρεναίσεις στους μαθητές αναφορικά με τη διαφορετικότητα και τον τρόπο αποδοχής και αντιμετώπισης της , καθώς και για τα μυνήματα που εμπεριείχε  η παράσταση .
Επίσης  Ο σύλλογος   ευχαριστεί τους  Διευθυντές και Διευθύντριες  των  Σχολείων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας , καθώς και τους εκπαιδευτικούς που συνόδευσαν τους μαθητές .

Τα Σχολεία που παρακολούθησαν τις παραστάσεις  ήταν :

2ο  , 4ο  , 12ο  , 19ο   και 25ο Δημοτικά Σχολεία Χαλκίδας.
1ο  , 3ο , 4ο   , 5ο  , 6ο  , 7ο Γυμνάσια Χαλκίδας και το  Γυμνάσιο  Νέας Λαμψάκου .                               1ο , 2ο Λύκεια Χαλκίδας  και  Λύκειο Βασιλικού.

Ευχαριστούμε τον ΔΟΑΠΠΕΧ-Πολιτισμό για την παραχώρηση του Θεάτρου ΠαπαδημητρίουΔευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Άνοιξε η γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα

Άνοιξε και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου η γέφυρα του Ευρίπου, η γέφυρα παραδόθηκε στην κυκλοφορία τουλάχιστον για την περίοδο των εορτών, ενώ υπολογίζεται ότι θα κλείσει ξανά στις 12 Ιανουαρίου.
Άνοιξε και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου η γέφυρα του Ευρίπου. - See more at: http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=34269#sthash.652KqYeL.dpuf
Άνοιξε και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου η γέφυρα του Ευρίπου. - See more at: http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=34269#sthash.652KqYeL.dpuf

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση τριακοσίων χρόνων από τη γέννηση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού (1714), αναγνωρίζοντας την ανθρωποπλαστική δύναμη της λογοτεχνίας και την επίδραση που ασκεί στη σκέψη του ανθρώπου και κυρίως του νέου, αποφάσισε να προσκαλέσει τους μαθητές να προσεγγίσουν μέσα από τον γραπτό λόγο την προσωπικότητα, τη δράση και την προσφορά στην πορεία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού του εθνοϊερομάρτυρα αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Για τον σκοπό αυτό προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για μαθητές, με θέμα: 
«Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια που διάβηκε ο ΠατροΚοσμάς:
Η ζωή, το έργο και το μαρτύριο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού».
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται, με τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την πλοκή, το ύφος, το λεξιλόγιο και τα πρόσωπα, να ασχοληθούν με μία η περισσότερες πτυχές του θέματος και να αναδείξουν τη μεγάλη μορφή του νεότερου Ελληνισμού, τον κορυφαίο νεομάρτυρα και ισαπόστολο άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
  • Μαθητές Δ  Στ  τάξη Δημοτικού (9 - 12 ετών)
Ποίημα, Παραμύθι, Διήγημα (σελ. 2-3)
  • Μαθητές Γυμνασίου (12 - 15 ετών)
Ποίημα, Διήγημα (σελ. 2 - 4), Μυθιστόρημα (σελ. 60 - 100)
  • Μαθητές Λυκείου (15 – 18 ετών)
Ποίημα, Διήγημα (σελ. 5 - 10), Μυθιστόρημα (σελ. 60 - 100), Δοκίμιο.
Ο Διαγωνισμός για την υποβολή των έργων θα λήξει την ημέρα της Εορτής των Τριών Ιεραρχών του ερχομένου έτους (30.1.2015).
Όροι συμμετοχής:
1. Μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
α) που φοιτούν σε σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου,
β) σε ελληνικά σχολεία του Εξωτερικού,
γ) μαθητικές συντροφιές Ενοριών και
δ) προσωπικά μαθητές.
2. Οι δημιουργίες να είναι αυθεντικές.
3. Οι συμμετοχές είναι προσωπικές η και ομαδικές.
4. Στο εξώφυλλο κάθε έργου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο του μαθητή η της μαθήτριας η και της ομάδας.
5. Τα έργα υποβάλλονται σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίγραφα με μέγεθος γραμμάτων 12, σε φάκελο στον οποίο απαραιτήτως θα αναγράφεται η κατηγορία στην οποία συμμετέχει ο/η υποψήφιος.
6. Μέσα στον μεγάλο φάκελο εσωκλείεται μικρότερος, αδιαφανής, σφραγισμένος, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας η και της ομάδας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email).
7. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.
8. Τα έργα πρέπει να αποσταλούν στον Γραμματέα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτη π. Βαρθολομαίο Αντωνίου - Τριανταφυλλίδη (Ιωάν. Γενναδίου 14 – 115 21  Αθήνα), έως την 31η Ιανουαρίου 2015.

Επισημάνσεις πληροφορίες:
Α. Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή ανά κατηγορία.
Β. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική εκδήλωση, για την ημερομηνία της οποίας θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση.
Γ. Για διευκρινίσεις: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.7272212 – 213,
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος ήδη απέστειλε σχετική ενημέρωση περί του διαγωνισμού στις Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεως, στα Σχολεία, στους Κληρικούς, στους Κατηχητές και τις Κατηχήτριες της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας, ενώ ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους και  τα Τοπικά Μ.Μ.Ε. και όσους άλλους συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία του διαγωνισμού.

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Λαμπρός εορτασμός του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Ι.Μ. Καρυστίας

porfyrios-5
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας και Σκύρου, τίμησε τη μνήμη του Οσίου πατρός Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου του εξ Ευβοίας ορμωμένου, στη γενέτειρά του, το χωριό του Αγίου Ιωάννου Αλιβερίου.
Το διήμερο των επίσημων εορταστικών εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στις 6 και 7 αντί για τη 2α Δεκεμβρίου, όπου και η μνήμη του, ώστε λόγω της αργίας της Κυριακής, να έχει τη δυνατότητα ο ευσεβής λαός να συμμετάσχει στη Θεία Λατρεία και να λάβει πλούσια τη Χάρη του Θεού μέσω του Αγίου Πορφυρίου.
Μέγας πανηγυρικός εσπερινός τελέστηκε το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Ιωάννη Αλιβερίου, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου και συγχοροστατούντος του Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Αθηναγόρας αναφέρθηκε στην ομιλία του στο πώς ο παιδικός στόχος του Οσίου Πορφυρίου να γίνει «κληρονόμος και συγκληρονόμος της βασιλείας του Θεού», πήρε σάρκα και οστά, αφού ο Όσιος επιδόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς αγώνες και αφιέρωσέ όλη την ζωή του σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι και εμείς καλούμαστε να αγωνιστούμε σε αυτήν την ζωή για να ακούσουμε από τον Δωρεοδότη Χριστό το «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.»
Αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων υπήρξε το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου κατά την οποία τελέστηκε ο Όρθρος χοροστατούντος του Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσοστόμου.
Στη συνέχεια ακολούθησε, σε κλίμα μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας, πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Κηφισίας, Ωρωπού και Αμαρουσίου κ. Κυρίλλου και Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου προεξάρχοντος του ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ.
Στο κλίμα αυτό συνέβαλαν και οι χοροί, ο δεξιός υπό τη διεύθυνση του πατρός Χρήστου Κυριακόπουλου, Γενικού Αρχιερατικού της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας και ο αριστερός υπό τη διεύθυνση του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Σωτηρίου Τσούγκα με τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Καρύστου, που απέδωσαν με το αρμόζον ύφος και την κατάλληλη σοβαρότητα την υμνολογία της ημέρας.
Το Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή του Οσίου Πορφυρίου που ήταν φως για τον κόσμο.
Επίσης, επεσήμανε το γεγονός, ότι η ζωή του Αγίου δεν είναι αυτόφωτη, αλλά ετερόφωτη αντλώντας το φως της από την Τρισήλιο Θεότητα, τον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
Αυτό το τεκμηρίωσε μέσα από τα λεγόμενα του Αγίου Πορφυρίου αναφερόμενος στην ερώτηση κάποιου πιστού που ετέθη προς τον Άγιο, περί του πώς έρχεται ο αγιασμός στη ζωή του ανθρώπου, ο Άγιος υπέδειξε τη συνεχή μνήμη του Χριστού και του θανάτου μας!
Τη λατρευτική σύναξη σφράγισε η λιτάνευση της ιεράς εικόνος του Αγίου Πορφυρίου στους δρόμους του χωριού όπου είδε για πρώτη φορά το φως του κόσμου και ως παιδί περπάτησε.
Τώρα πλέον ζητάμε τις πρεσβείες του προς Κύριον, ώστε να καταυγάζει τις ψυχές μας με το άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος και να μας καθοδηγεί σε κάθε έργο αγαθό προς δόξαν Θεού!

πηγή: http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/
porfyrios-1
porfyrios-2
aliberi-1
porfyrios-3
porfyrios-4
porfyrios-6
porfyrios-7

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

"Χριστουγεννιάτικη Συναυλία" Με τη ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ και την Τιμητική Συμμετοχή του Σπουδαίου Δασκάλου της Παράδοσης ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ
Σας προσκαλούμε στη Συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέτρο “ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, απο τη Μουσική Σχολή “Χρόνης Αηδονίδης”, με τη ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ και την Τιμητική Συμμετοχή του Σπουδαίου Δασκάλου της Παράδοσης ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ. Η Συναυλία γίνεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή της Του Χριστού Γεννήσεως, με κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια. Συμμετέχουν: η χορωδία “De Profundis” υπό τη διεύθυνση του ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ και το Τμήμα Παραδοσιακού Τραγουδιού της Σχολής και συνοδεύει ή ορχήστρα της Σχολής που αποτελείται από δασκάλους της. Πέραν όμως του εορταστικού – θρησκευτικού χαρακτήρα της συναυλίας μας για τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, η εκδήλωση αυτή έχει και κοινωνικό χαρακτήρα ,τη συλλογή τροφίμων για το φιλόπτωχο ταμείο του Ι.Ν. Αγιάς Παρασκευής και φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας και πραγματοποιείται με τη συμπαράσταση του ΔΟΑΠΠΕΧ.

Η παρουσία σας θα είναι για εμάς μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά.

Παίζουν οι Μουσικοί:

ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ (Λαούτο)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ (Κανονάκι)
ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ούτι)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Κρουστά)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Ποντιακή Λύρα)
ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΙΔΗ (Βιολί)

Μετά τιμής και σεβασμού εκ μέρους της Διεύθυνσης